Tin tức - Sự kiện

Sở Tư pháp phát hành 900 cuốn Bản tin tư pháp số 02/2021

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, đồng thời Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-HĐPH ngày 01 tháng 3 năm 2021 về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2021, Sở Tư pháp đã biên tập, in ấn và phát hành 900 cuốn Bản tỉn tư pháp số 02/2021 cấp phát đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh./.

/Data/News/736/files/Bia_tap_san_1_4_2_.jpg

/Data/News/736/files/Bia_tap_san_2_3_2_.jpg

Lượt xem: 7

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     553