Tin tức - Sự kiện

Một số điểm mới trong thẩm quyền duyệt, ký và ủy quyền duyệt, ký giấy từ lãnh sự ở ngoài nước

Ngày 13/09/2023 - 07:50:26

Từ ngày 15/9, thẩm quyền duyệt, ký và ủy quyền duyệt, ký giấy từ lãnh sự ở ngoài nước sẽ có một số nội dung thay đổi. Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự (gọi tắt là Thông tư số 03/2023/TT-BNG) thay thế Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự (gọi tắt là Thông tư số 02/2020/TT-BNG).

Quy định cụ thể thẩm quyền duyệt, ký từng loại hộ chiếu

Thông tư số 02/2020/TT-BNG chỉ quy định chung người đứng đầu Cơ quan đại diện có thẩm quyền ký cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung các loại hộ chiếu. Thông tư số 03/2023/TT-BNG quy định cụ thể hơn: người đứng đầu Cơ quan đại diện có thẩm quyền duyệt, ký các loại hộ chiếu; gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Bổ sung quy trình giới thiệu chữ ký trước khi ký duyệt

Thông tư số 03/2023/TT-BNG quy định trước khi duyệt, ký giấy tờ lãnh sự, người đứng đầu Cơ quan đại diện thông báo bằng văn bản cho Cục Lãnh sự cùng 03 mẫu chữ ký của mình, nêu rõ thời điểm bắt đầu duyệt, ký giấy tờ lãnh sự để Cục Lãnh sự thông báo cho Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng (Bộ Quốc phòng), Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) và các cơ quan liên quan khác.

Thay đổi số lượng người được ủy quyền duyệt, ký các giấy tờ về lãnh sự

Thông tư số 02/2020/TT-BNG quy định căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu của công tác lãnh sự tại địa bàn, Người đứng đầu Cơ quan đại diện quyết định số lượng người được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự nhưng tối đa không quá ba (03) người. Đối với Cơ quan đại diện có khối lượng công việc lãnh sự lớn, Cơ quan đại diện trao đổi thống nhất bằng văn bản với Cục Lãnh sự để báo cáo Lãnh đạo Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định số người được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự nhưng cần đảm bảo tổng số người được ký các giấy tờ về lãnh sự tại Cơ quan đại diện tối đa không quá năm (05) người. Thì nay, Thông tư số 03/2023/TT-BNG giảm  tổng số người được ủy quyền duyệt, ký các giấy tờ về lãnh sự tại Cơ quan đại diện có khối lượng công việc lãnh sự lớn, tối đa không quá bốn (04) người.

Không giới hạn thẩm quyền ủy quyền ký cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao

Thông tư số 02/2020/TT-BNG quy định Viên chức ngoại giao thực hiện chức năng lãnh sự hoặc viên chức lãnh sự được ủy quyền ký cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao chỉ thực hiện ký cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao khi Người đứng đầu Cơ quan đại diện không thể ký hoặc vắng mặt. Thông tư số 03/2023/TT-BNG quy định Người đứng đầu Cơ quan đại diện có thể ủy quyền cho một viên chức ngoại giao thực hiện chức năng lãnh sự hoặc viên chức lãnh sự thực hiện việc duyệt, ký cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao mà không giới hạn thẩm quyền ủy quyền.

Giảm thiểu mẫu chữ ký trong thực hiện quy trình ủy quyền và chấm dứt ủy quyền

Trước đây, Thông tư số 02/2020/TT-BNG quy định quy trình uỷ quyền và chấm dứt uỷ quyền phải có 09 mẫu chữ ký của người được ủy quyền. Thì nay theo Thông tư số 03/2023/TT-BNG chỉ cần 03 mẫu chữ ký của người được ủy quyền.

Hoài Thu (Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai)

 

 

 

 

Lượt xem: 27

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     20,972