Tài liệu phổ biến, giáo dục Pháp luật

NỘI DUNG

  Một số khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật

  a) “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

  1. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

  2. “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.

  3. “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”.

  4. “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”. 


  © 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

    Lượt truy cập:     573