Tuyên truyền trực quan sinh động

Tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự

Ngày 09/12/2021 - 09:05:51

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rl8iZ7-JzUQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Lượt xem: 39

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     471