Tin tức - Sự kiện

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, CTCPL

Ngày 17/09/2023 - 08:21:15

 

Trên cơ sở kiến nghị của Sở Tư pháp sau khi tổ chức 02 đoàn kiểm tra  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 9527/UBND-THNC ngày 15/9/2023 nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về công tác PBGDPL năm 2023, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chưa thực hiện, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch.

2. Thường xuyên PBGDPL về ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý; truyền thông dự thảo các chính sách có tác động lớn đến xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong các hoạt động PBGDPL; đẩy mạnh xã hội hóa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở bằng các hoạt động cụ thể; huy động nguồn lực ngoài nhà nước tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

3. Chủ động xây dựng, thực hiện các mô hình PBGDPL hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải có mô hình PBGDPL hiệu quả (không nhất thiết phải là mô hình mới).

4. Tập trung PBGDPL cho người dân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động trong các doanh nghiệp, thanh, thiếu niên. Tăng cường PBGDPL trong trường học với các nội dung về phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm; phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng, chống bạo lực học đường.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai tăng cường đưa tin, bài viết, thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các chuyên trang, chuyên mục, mạng xã hội của báo, đài.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh chỉ đạo các cấp hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò của cấp hội ở cơ sở trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

7. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó thực hiện theo dõi, thẩm định, đánh giá hồ sơ, kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu và điều kiện công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và những năm tiếp theo đảm bảo thực chất, sát với kết quả thực hiện của các địa phương.

Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn chú trọng đảm bảo các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xác định trách nhiệm của người đứng đầu các xã, phường, thị trấn đối với kết quả thực hiện và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương./.

Đồng Hoa - Sở Tư pháp

                                                                                    

Lượt xem: 21

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     20,972