Thông báo Báo chí

Thông cáo báo chí văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành ngày 18/6/2024 trong lĩnh vực Tài chính

Ngày 03/07/2024 - 15:20:09

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”;

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn trong năm 2024; Ban biên tập Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đăng tải toàn văn Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2024 trong lĩnh vực Tài chính như sau:

1. Tên văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai.

2. Hiệu lực thi hành: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành: 

Để kịp thời trang bị tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt công việc được giao, trang bị thay thế các tài sản đã lỗi thời để phù hợp với công nghệ mới, góp phần nâng cao tránh nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc trang bị tài sản công, chịu trách nhiệm đối với máy móc, thiết bị tài sản chuyên dùng tại đơn vị mình, từ đó nâng cao ý thức tiết kiệm của cán bộ công chức, người lao động, sử dụng tài sản có hiệu quả hơn. Việc phân cấp thẩm quyền cho các cơ quan, đơn vị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế.

4. Nội dung chủ yếu: 

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.

Toàn văn Thông cáo Báo chí số 4305/TCBC-STC ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Sở Tài chính /Data/News/770/files/4305_thongcaobaochivanbanquypham_20240702023104239signedsignedsigned.pdf

Nhấn để xem Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai /Data/News/770/files/qd272024.pdf

Lượt xem: 1

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     93