Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh

Nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện

Ngày 09/07/2023 - 12:11:29
Quang cảnh buổi kiểm tra

Đó là một trong những nội dung chính trong phát biểu kết luận của ông Phan Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm - trưởng đoàn kiểm tra tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Cửu và các xã Phú Lý, Thiện Tân, Bình Hòa, Trị An ngày 07/7/2023.

Ngày 07/7/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Phan Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm trưởng đoàn và các thành viên là đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 tại UBND huyện Vĩnh Cửu và UBND các xã Phú Lý, Thiện Tân, Bình Hòa, Trị An.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có bà Nguyễn Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Vĩnh Cửu, đại diện các phòng, ban, đoàn thể huyện, Lãnh đạo UBND và công chức tư pháp – hộ tịch của các xã Phú Lý, Thiện Tân, Bình Hòa, Trị An, thị trấn Vĩnh An.

Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2023: UBND huyện Vĩnh Cửu đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 02/02/2023 thực hiện tương đối tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2023; có thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả. Địa phương cũng đã thực hiện các giải pháp triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, xây dựng, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; thực hiện đúng quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo quy định. Trong năm 2022, huyện có 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND các xã Phú Lý, Thiện Tân, Bình Hòa, Trị An cũng đã ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó đã thực hiện phổ biến các quy định pháp luật mới cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn, xây dựng các phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả; xây dựng và kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, thực hiện tự đánh giá, chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Tuy nhiên việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như chế độ báo cáo của các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện còn hạn chế. Công tác tự đánh giá, chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND các xã, thị trấn năm 2022 còn sai sót, chưa phù hợp với hướng dẫn, kết quả đánh giá chưa sát với thực tế của địa phương. Tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn huyện chưa cao (73,77%).

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở chưa phong phú, chưa tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các văn bản pháp luật mới, các vấn đề dư luận quan tâm.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, ông Phan Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu và UBND các xã thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức của đơn vị và Nhân dân trên địa bàn, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận; chú trọng hướng về cơ sở; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; truyền thông dự thảo các chính sách có tác động lớn đến xã hội cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn; Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 10/KH-UBND, Kế hoạch số 20/KH-HĐPH và các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023. Thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật. Thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở bằng những hoạt động cụ thể, thu hút nguồn lực ngoài nhà nước tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện.

UBND các xã thực hiện tốt các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng các mô hình hòa giải hiệu quả, thu hút sự tham gia của luật sư, người từng làm công tác pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; rà soát lại hồ sơ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, xác định các nhiệm vụ để đảm bảo các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định; xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã đối với kết quả thực hiện và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 16 - tiếp cận pháp luật, xây dựng các giải pháp, lộ trình thực hiện nhằm đảm bảo các điều kiện của tiêu chí theo quy định để đảm bảo lộ trình thực hiện của huyện, dự kiến trình hồ sơ công nhận nông thôn mới nâng cao trong năm 2024./.

Đồng Hoa - Sở Tư pháp

Lượt xem: 22

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,096