Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 tại thành phố Biên Hòa

Ngày 19/07/2023 - 23:50:37

Ngày 18/7/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh do ông Phan Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm trưởng đoàn và các thành viên là đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 tại UBND thành phố Biên Hòa và UBND các phường Tân Mai, Tân Hạnh, Long Bình Tân, An Bình, Hiệp Hòa, Tân Vạn.

Buổi sáng, Đoàn thực hiện kiểm tra UBND thành phố Biên Hòa và UBND các phường Tân Mai, Tân Hạnh, Long Bình Tân, An Bình. Làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Xuân Thanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Văn Trung – Trưởng phòng Tư pháp, đại diện các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, lãnh đạo UBND và công chức tư pháp – hộ tịch các phường Tân Mai, Tân Hạnh, Long Bình Tân, An Bình. Buổi chiều, Đoàn thực hiện kiểm tra tại phường Hiệp Hòa và Tân Vạn.

Quang cảnh Đoàn kiểm tra làm việc với UBND phường Hiệp Hòa và phường Tân Vạn

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của UBND thành phố Biên Hòa trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2023. Đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn như fanpages, ứng dụng Zalo, Facebook, App Biên Hòa SmartCity...,tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng như Led điện tử, Pano, áp phích, tờ rơi, clip hướng dẫn, các chuyến xe tuyên truyền lưu động; thông qua hệ thống loa phát thanh của thành phố và phường, xã, tuyên truyền miệng...Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Thực hiện đúng quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Phòng Tư pháp đã tham mưu tương đối tốt công tác thẩm định hồ sơ, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, một số thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của thành phố đã theo dõi và đánh giá đối với kết quả của các phường, xã.

Đại diện UBND phường Tân Vạn báo cáo tại buổi kiểm tra

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở vẫn còn hạn chế, chưa có kết quả cụ thể; hoạt động của một số thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chưa thể hiện rõ nét, chưa thể hiện sự phối hợp giữa các ủy viên của Hội đồng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; một số phường, xã còn chưa chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo chuyên đề; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời; Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở phường, xã vẫn còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, UBND các phường Tân Mai, Tân Hạnh, Long Bình Tân, An Bình, Hiệp Hòa, Tân Vạn thực hiện một số công việc sau:

- Thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức của đơn vị và Nhân dân trên địa bàn, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận; chú trọng hướng về cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên tuyên truyền trên các trang mạng xã hội facebook, zalo đã có.

- Chỉ đạo các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phát huy vai trò trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ngành, lĩnh vực được giao quản lý, tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở theo Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 09/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật.

- Thực hiện tốt các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng các mô hình hòa giải hiệu quả, thu hút sự tham gia của luật sư, luật gia, người từng làm công tác pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

- Thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở bằng những hoạt động cụ thể, thu hút nguồn lực ngoài nhà nước tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

- Rà soát lại hồ sơ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, xác định các nhiệm vụ để đảm bảo các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định; xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã đối với kết quả thực hiện và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương.

- Quan tâm phổ biến, giáo dục pháp luật thanh, thiếu niên; các đối tượng đặc thù trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho công chức phụ trách của các ngành ở địa phương trực tiếp theo dõi, đánh giá, chấm điểm và chịu trách nhiệm đối với chỉ tiêu, tiêu chí của ngành theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương.

Biên Hòa là địa phương cuối cùng mà Đoàn liên ngành thực hiện việc kiểm tra theo Kế hoạch số 96/KH-HĐPH ngày 12/6/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh./.

Đồng Hoa - Sở Tư pháp

Lượt xem: 54

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,096