Thông báo Báo chí

Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành ngày 27/6/2024 trong lĩnh vực tư pháp

Ngày 03/07/2024 - 15:35:27

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”;

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn trong năm 2024; Ban biên tập Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đăng tải toàn văn Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2024 trong lĩnh vực Tư pháp như sau:

1. Tên văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.

2. Hiệu lực thi hành:  kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2024.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành: 

- Sự cần thiết: Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024. Trong đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp theo quy định pháp luật.

- Mục đích: Việc ban hành Quyết định nhằm bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong giai đoạn 2006 – 2022 nhưng hiện nay không còn phù hợp theo quy định pháp luật và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, thống nhất việc áp dụng quy định pháp luật theo quy định của Trung ương tại địa phương.

4. Nội dung chủ yếu: 

Dự thảo Quyết định gồm 02 điều, cụ thể:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định (bãi bỏ 18 Quyết định).

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Toàn văn Thông cáo Báo chí số 96/TCBC-STP ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Sở Tư pháp /Data/News/770/files/96_TCBC.pdf

Nhấn để xem Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai /Data/News/770/files/2024qdqppl29.pdf

Lượt xem: 3

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     93