Thông báo Báo chí

Thông cáo báo chí văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành ngày 05/3/2024 trong lĩnh vực Tài chính

Ngày 03/07/2024 - 15:59:10

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”;

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn trong năm 2024; Ban biên tập Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đăng tải toàn văn Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 05 tháng 3 năm 2024 trong lĩnh vực Tài chính như sau:

1. Tên văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh về việc Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024.

2. Hiệu lực thi hành: hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2024 và thay thế Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành: 

Khoản 5 Điều 6 Chương II Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định: “Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên để thực hiện cho năm tiếp theo liền kề…”; Căn cứ Thông tư số 44/2017/TTBTC ngày 12/05/2017 Bộ Tài chính ban hành quy định về khung giá tính thuê tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 Bộ Tài chính ban hành quy định về khung giá tính thuê tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Thực hiện văn bản trên, hàng năm UBND tỉnh cần thiết phải ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau địa bàn tỉnh cho phù hợp quy định pháp luật. Do đó, Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024.

4. Nội dung chủ yếu: 

Bố cục Quyết định bao gồm 03 điều:

- Điều 1: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024 gồm: Khoáng sản không kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên, nước thiên nhiên và yến sào thiên nhiên. Đối với các loại tài nguyên khi phát sinh nhưng không nằm trong bảng giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định này thì áp dụng theo mức giá tính thuế tối đa của loại tài nguyên được ban hành tại Thông tư số 05/2020/TT-BTC ban hành ngày 20 tháng 1 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Điều 2: Hiệu lực thi hành.

- Điều 3: Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Đính kèm theo Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai gồm 04 phụ lục:

+ Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ lục I).

+ Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên (Phụ lục II).

+ Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục III).

+ Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên (Phụ lục IV).

Toàn văn Thông cáo Báo chí số 4257/TCBC-STC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Sở Tài chính /Data/News/770/files/4257_TCBC.pdf

Nhấn để xem Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai /Data/News/770/files/14_2024_qdubnd_603815.pdf

Lượt xem: 1

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     93