Hoạt động của các thành viên Hội đồng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn t

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ xi gắn với tuyên truyền đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của

 

                             

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020 trong không khí “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo” với sự tham gia của 348 đại biểu đại diện cho 83.473 đảng viên, là những đồng chí ưu tú, tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, trí tuệ của Đảng bộ tỉnh.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) gồm 52 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí và bầu chức danh Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Với trí tuệ tập thể và sự đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung định hướng quan trọng. Nghị quyết Đại hội là kết quả của sự tham gia đóng góp ý kiến quý báu, tâm huyết, trách nhiệm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân.

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, ngày 20/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban đảng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung tổ chức tốt việc học tập quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức phù hợp, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên đều được học tập quán triệt, nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết; nhận thức sâu sắc về những thành tựu và những bài học kinh nghiệm rút ra trong 05 năm qua (2015-2020); đồng thời, nắm vững phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 05 năm tới (2020-2025) mà Nghị quyết xác định.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt Đại hội

 

Bên cạnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng sẽ diễn ra trong tháng 01/2020, đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Do đó, việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gắn với tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban đảng tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội nhằm giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền cùng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh hiểu rõ các nội dung, đồng thuận với các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các cấp ủy đảng cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở từng ngành, địa phương, đơn vị; thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng Đồng Nai giàu mạnh và văn minh.

Hai là, chủ động tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả đại dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng.

Ba là, tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng; về những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới, của nhiệm kỳ Đại hội XII và thành công của Đại hội đảng bộ các cấp; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, hạnh phúc; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta và Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, tuyên truyền những kinh nghiệm, bài học quý giá đã rút ra được từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, kết quả của Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tinh thần trách nhiệm và niềm tin tưởng lớn lao của mỗi cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đến với Đại hội XIII của Đảng để góp phần vào thành công của Đại hội./.

 

   Duy Phương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Lượt xem: 13

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     122