Hoạt động của các thành viên Hội đồng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn t

Vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các cấp trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 

 

Vấn đề đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp; Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp luôn nỗ lực phấn đấu, nêu cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, làm tròn sứ mệnh lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao phó.

 

Ngày hội Đại đoàn kết

 

Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh có 29 tổ chức thành viên, 100% ấp, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh có ban công tác Mặt trận hoạt động hiệu quả. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể không ngừng củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2020, trong đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 213 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 28 tỷ đồng; thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tập thể, cá nhân đã ủng hộ kinh phí 20 tỷ đồng và hơn 70 tỷ đồng nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra; ủng hộ số tiền hơn 26 tỷ đồng góp phần hỗ trợ, động viên đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đây có thể thấy khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được phát huy và đem lại hiệu quả thiết thực.

Phát huy truyền thống 90 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện vai trò quan trọng trong tập hợp, xây dựng, phát huy  khối đại đoàn kết toàn dân với các nhiệm vụ trọng tâm là:

Một là, tăng cường sự chủ động và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tư cách là tổ chức liên minh chính trị rộng lớn nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, chủ động hơn nữa trong việc tham gia đề xuất, xây dựng, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đông đảo nhân dân.

Hai là, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong đời sống xã hội. Trong đó, trọng tâm là triển khai hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ giám sát, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; thực hành dân chủ ở cơ sở thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức đối thoại của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư; đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Ba là, quan tâm, chăm lo, thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong xã hội, trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và người Việt Nam ở nước ngoài, xem xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là lực lượng nòng cốt. 

Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; ưu tiên nhiệm vụ tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống mới, góp phần vào quá trình phát triển của địa phương.

Năm là, nâng cao hiệu quả, thực chất hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong Mặt trận để phát huy được sức mạnh tổng hợp các lực lượng trong xã hội. Mặt trận cần thực hiện tốt chức năng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan nhà nước. Mặt trận các cấp thường xuyên gặp gỡ để lắng nghe, tập hợp và phản ánh ý kiến của Nhân dân; làm cầu nối của Nhân dân với Đảng và chính quyền. Phổ biến các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản của nhân dân ở cộng đồng, góp phần xây dựng sự gắn kết, khối đoàn kết toàn dân từ mỗi địa bàn dân cư./.

 

Nguyễn Xuân Tuấn

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

Lượt xem: 22

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     122