Hoạt động của các thành viên Hội đồng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn t

Sở Tư pháp in ấn và phát hành 12.500 Tờ gấp tuyên truyền về Lý lịch tư pháp

Ngày 14/06/2024 - 05:14:20

Thực hiện Văn bản số 2220/UBND-HCC ngày 06/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Lý lịch tư pháp đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Sở Tư pháp đã biên soạn nội dung, biên tập, in ấn và phát hành 12.500 Tờ gấp tuyên truyền về Lý lịch tư pháp cấp phát đến Bộ phận 1 cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến đến người dân các quy định về Lý lịch tư pháp, mục đích, ý nghĩa của quản lý Lý lịch tư pháp, Phiếu Lý Lịch tư pháp, các loại Phiếu Lý lịch tư pháp, thẩm quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, cách thức nộp hồ sơ Lý lịch tư pháp...

 Phiếu Lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Phiếu Lý lịch tư pháp có 02 loaị gồm Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang ảy ra tình trạng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp lạm dụng việc yêu cầu cung cấp Lý lịch tư pháp trong việc thực hiện quản lý nhân sự (hồ sơ việc làm) và yêu cầu người dân phải nộp Phiếu Lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý nhân sự. Từ đó dẫn đến việc số lượng hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tăng lên rất nhiều, gây quá tải cho việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp và phiền hà cho người dân.

Tại Khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp quy định Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Chính vì vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị không yêu cầu người dân nộp Phiếu Lý lịch tư pháp trong hồ sơ công việc liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý không thuộc các các thủ tục hành chính có yêu cầu nộp Phiếu Lý lịch tư pháp theo quy định./.

Đồng Hoa – Sở Tư pháp

Lượt xem: 3

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     6,188