Hoạt động của Hội đồng PBGDPL cấp Huyện, các địa phương trong Tỉnh

Huyện Nhơn Trạch tổ chức hội nghị truyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 28/10/2023 - 14:10:22

 

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 26 tháng 10 năm 2023, UBND huyện Nhơn Trạch tổ chức truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 120 người là báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên cấp xã và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Tại hội nghị, Thạc sĩ Bùi  Văn An- Giảng viên Trường chính trị tỉnh Đồng Nai đã báo cáo chuyên sâu các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Báo cáo viên triển khai chuyên đề tại Hội nghị

Trong đó, báo cáo viên nhấn mạnh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân là tất yếu khách quan, là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, báo cáo viên đề nghị cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân cần xác định đầy đủ, chính xác các yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ đó, xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; có nhiều biện pháp, cách làm hay, hiệu quả nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân để góp phần  xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

                      Nguyễn Thị Chi – Phòng Tư pháp huyện Nhơn Trạch

Lượt xem: 112

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,543