Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh

Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 14/01/2024 - 18:55:02

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được đề ra tại Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Theo đó, Kế hoạch xác định các nhiệm vụ chung như sau:

- Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và truyền thông chính sách.

- Triển khai thực hiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật, cá nhân, tổ chức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Hướng dẫn tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo hoàn thiện Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện với hình thức, nội dung ngày càng đa dạng, phong phú; phù hợp với đối tượng và địa bàn; chú trọng hướng về cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù. Tuy nhiên, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn chưa cao ở một số lĩnh vực, địa bàn. Vì vì việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là cần thiết. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú trọng hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ khi xây dựng kế hoạch để xác định các nội dung pháp luật cần quan tâm phổ biến với các đối tượng và địa bàn tương ứng với những hình thức phù hợp.

Kế hoạch cũng xác định 21 nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 04 nhiệm vụ công tác hòa giải ở cơ sở; 05 nhiệm vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật./.

Đồng Hoa - Sở Tư pháp

 

Lượt xem: 21

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,375