Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng trong việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong các ngành, lĩnh vực được giao quản lý

Ngày 05/02/2024 - 12:55:21

Đó là mục đích được đề ra trong Kế hoạch số 22/KH-HĐPH ngày 29/01/2024 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về hoạt động của Hội đồng năm 2024. Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kịp thời ban hành Kế hoạch nhằm giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Hội đồng trong năm 2024.

Kế hoạch nhằm hực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng, khẳng định vị trí, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng trong việc thực hiện PBGDPL trong các ngành, lĩnh vực được giao quản lý; tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên của Hội đồng trong việc thực hiện các hoạt động PBGDPL.

Kế hoạch đề ra 05 nhóm nhiệm vụ của Hội đồng trong năm 2024 gồm:

1. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung; tổ chức họp Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng

2. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL

3. Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

4. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành

5. Chỉ đạo, hướng dẫn tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong đó có một số nhiệm vụ mới trong năm 2024 như thực hiện thí điểm mô hình “Mỗi tổ hòa giải có ít nhất 01 luật gia” tại thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành; tổ chức Chương trình “Gương sáng pháp luật Đồng Nai” tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật; lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình PBGDPL, hòa giải ở cơ sở hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ của các Ủy viên Hội đồng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực được giao quản lý.

Các Ủy viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội đồng cũng giao các Ủy viên Hội đồng xây dựng Kế hoạch công tác năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc đảm bảo nguồn lực, triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ 06 tháng, năm, Ủy viên Hội đồng tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về Hội đồng thông qua Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng./.

Đồng Hoa - Sở Tư pháp

Lượt xem: 21

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,375