Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quy định mới về xuất bản Bản tin Phổ biến pháp luật

Ngày 01/03/2024 - 15:47:12

Thời gian qua, việc xuất bản, phát hành Bản tin tư pháp Đồng Nai là một trong những nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 71/QĐ-HĐPH ngày 08/7/2016 về xuất bản Bản tin tư pháp của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 76/QĐ-HĐPBGDPL ngày 21/7/2016 ban hành Quy chế xuất bản Bản tin tư pháp của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai mang lại hiệu quả nhất định.

Việc xuất bản Bản tin tư pháp của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai được thực hiện định kỳ hàng quý. Theo đó, mỗi năm ban hành bốn số với khoảng 450 cuốn/số.

Bản tin Tư pháp được khẳng định là một kênh quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chưc, viên chức và nhân dân; là diễn đàn phản ánh các hoạt động của công tác tư pháp, trao đổi nghiệp vụ, biểu dương  các cá nhân, đơn vị có thành tích, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giải đáp những tình huống pháp luật… góp phần đáng kể vào việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Bố cục nội dung của Bản tin ngày càng khoa học, thể hiện tính chuyên  nghiệp như một tạp chí chuyên ngành. Hình thức của Bản tin ngày càng đẹp hơn, cải thiện hơn, thể hiện tính nghiêm túc của một ấn phẩm pháp luật, đồng thời vẫn thu hút và “bắt mắt” người đọc. Đội ngũ làm công tác biên tập Bản tin Tư pháp thường xuyên được kiện toàn bảo đảm cho việc biên tập Bản tin chất lượng, kịp thời, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, có khả năng viết và biên tập tin,  bài. Các cộng tác viên Bản tin tư pháp nhiệt tình, tâm huyết thường xuyên gửi bài cộng tác phản ánh các hoạt động công tác của ngành, địa phương, cơ sở, nhiều bài viết có chất lượng đã góp phần duy trì và nâng cao chất lượng của Bản tin.

Nhằm phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, ngày 28/02/2024, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định số 32/QĐ-HĐPB về xuất bản Bản tin phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 33/QĐ-HĐPB ban hành Quy chế xuất bản Bản tin phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai.

Theo Quyết định số 33/QĐ-HĐPB, nội dung Bản tin gồm các tác phẩm, tin, bài viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoạt động của ngành, đơn vị, địa phương; giới thiệu, tìm hiểu văn bản pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ; nghiên cứu - trao đổi các quy định pháp luật cần sửa đổi, bổ sung và đưa ra kiến nghị, giải pháp giải quyết vướng mắc; kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị; bài viết thư giãn, truyện cười, tranh ảnh vui...với hệ số khung thù lao trong khoảng từ 2 đến 5, được tính theo: Tin hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ; Tin nghiên cứu, ứng dụng, kết quả hội thảo, hội nghị; Tranh, ảnh. Hệ số này bám sát theo Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản Bản tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tại Quyết định số 33/QĐ-HĐPB cũng quy định tổng số thù lao cho Ban Biên tập tối đa không quá 20% tổng số tiền nhuận bút chi trả.

Ngoài ra, quyết định trên cũng nêu rõ các thành viên Hội đồng có trách nhiệm gửi bài tin cho Sở Tư pháp để phục vụ cho việc xuất bản Bản tin và thực hiện đúng quy chế này. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh./.

/Data/News/746/files/2_2024_BCD_32.pdf

/Data/News/746/files/2_2024_BCD_33.pdf

Ngọc Phúc - Sở Tư pháp

Lượt xem: 19

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,375