Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh

Thực hiện Chương trình “Gương sáng pháp luật Đồng Nai” năm 2024 nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật

Ngày 14/05/2024 - 13:32:03

Ngày 13/5/2024; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về tổ chức thực hiện Chương trình “Gương sáng pháp luật Đồng Nai” năm 2024.

Việc tổ chức thực hiện Chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân là công dân, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương điển hình, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc xây dựng những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong xây dựng và thực hiện pháp luật. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024.

Năm 2023, Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Trường THPT Long Khánh

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh đặt ra yêu cầu việc thực hiện bình chọn, tôn vinh phải đảm bảo thực chất, hiệu quả; các cá nhân được tôn vinh phải mang tính tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng và thực hiện pháp luật, được các cơ quan, đơn vị lựa chọn, giới thiệu; cChú trọng lựa chọn, tôn vinh những cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

 Đối tượng là cá nhân tiêu biểu gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật được các cơ quan, đơn vị khen thưởng, suy tôn, đáp ứng các điều kiện theo Quy chế bình chọn của Ban Tổ chức.

Trên cơ sở các cá nhân tiêu biểu do các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu, Báo Đồng Nai thực hiện các bài viết giới thiệu trên chuyên trang của Báo. Hội đồng bình chọn sẽ lựa chọn 10 cá nhân tiêu biểu để tôn vinh là "Gương sáng pháp luật Đồng Nai".

Để đảm bảo thực hiện Chương trình, Kế hoạch xác định các nhiệm vụ gồm thành lập Ban Tổ chức chương trình, Hội đồng bình chọn, ban hành Quy chế bình chọn; thực hiện bình chọn, tôn vinh các "Gương sáng pháp luật Đồng Nai".

Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 được cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách; nguồn tài trợ tự nguyện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến chương trình bình chọn và quảng bá sản phẩm, dịch vụ trong quá trình thực hiện chương trình và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp chủ trì triển khai thực kế hoạch, giao Báo Đồng Nai truyền thông về các cá nhân điển hình, tiêu biểu; phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền cho việc bình chọn và kết quả bình chọn. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhằm tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2024./.

/Data/News/746/files/Ke_hoach_thuc_hien_Chuong_trinh_Guong_sang_phap_luat_Dong_Nai.pdf

Đồng Hoa - Sở Tư pháp

Lượt xem: 18

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,375