Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 5159/UBND-THNC ngày 26/5/2023 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Theo đó, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 với các nội dung sau:

1. Về quan điểm, yêu cầu: Bám sát các định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; các văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Việc tổ chức các hoạt động cần thiết thực, gắn với hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật theo định hướng lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở.

2. Về nội dung

- Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” và các dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của UBND, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật.

- Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai” năm 2023, tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng và thực hiện các mô hình PBGDPL hiệu quả.

3. Về hình thức

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung huy động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng viễn thông, mạng xã hộ, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu; các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Về khẩu hiệu

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật phù hợp với nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chuyên mục “Ngày Pháp luật”.

5. Về thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung vào 02 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 thiết thực, hiệu quả; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh có văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc hưởng ứng Ngày Pháp luật, tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật.

Đồng thời giao trách nhiệm Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh trong Báo cáo về công tác PBGDPL năm 2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp.

Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh có các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đa dạng, phong phú và thiết thực. Năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam./.

/Data/News/765/files/Van_ban_huong_dan_huong_ung_Ngay_Phap_luat.pdf

/Data/News/765/files/UBT_HUONG_DAN_NGAY_PHAP_LUAT.docx

Đồng Hoa - Sở Tư pháp

Lượt xem: 72

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,342