Thông báo Báo chí

Thông cáo báo chí VBQPPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành vào tháng 6 năm 2024 trong lĩnh vực an ninh trật tự

Ngày 05/07/2024 - 20:17:03

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”;

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn trong năm 2024; Ban biên tập Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đăng tải toàn văn Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành vào tháng 06 năm 2024 trong lĩnh vực an ninh, trật tự như sau:

I. VĂN BẢN 1

1. Tên văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của HĐND tỉnh Quy định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; trang phục, phương tiện, thiết bị đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Hiệu lực thi hành: Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành: 

Việc ban hành Nghị quyết Quy định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; trang phục, phương tiện, thiết bị đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là nhằm cụ thể hóa, quy định chi tiết các nội dung được Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự; tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc thành lập, xây dựng tổ chức, bảo đảm chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4. Nội dung chủ yếu

Nghị quyết gồm 10 Điều, cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Điều 3. Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Điều 4. Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Điều 5. Hỗ trợ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế.

Điều 6. Hỗ trợ cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà chưa tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương, bị chết khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 7. Trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện.

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

Điều 10. Hiệu lực thi hành.

II. VĂN BẢN 2

1. Tên văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Hiệu lực thi hành: Hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành

Căn cứ Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của HĐND tỉnh Quy định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; trang phục, phương tiện, thiết bị đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai việc UBND tỉnh ban hành Quyết định về số lượng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết. Tạo cơ sở pháp lý thống nhất để xây dựng, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4. Nội dung chủ yếu

Quyết định gồm 04 Điều, cụ thể:

Điều 1. Quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quy định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Điều 3. Quy định hiệu lực thi hành.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện.

Toàn văn Thông cáo Báo chí số 1321/TCBC-CAT-PV01 ngày 01/7/2024 của Công an tỉnh:  /Data/News/770/files/1321_tcbc.pdf

Nhấn để xem Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của HĐND tỉnh: /Data/News/770/files/nqqp03_0001_signed.pdf

Nhấn để xem Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND nhân dân tỉnh: /Data/News/770/files/28_qd_ubnd.pdf

Lượt xem: 10

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     93