Báo cáo viên pháp luật

NỘI DUNG

  Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

  Ngày 04/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” (sau đây gọi là Đề án).

  Việc thực hiện Đề án nhằm xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn này đi vào nề nếp, thực chất, hiệu quả, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực sử dụng pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

  Đề án được triển khai thực hiện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đơn vị cấp xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của pháp luật, chia thành 02 giai đoạn cụ thể, giai đoạn 1 (năm 2024 – 2025) và giai đoạn 2 (năm 2026 – 2030). Đối tượng của Đề án là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ; các cá nhân được huy động, được mời tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Chơ ro tại xã Phước Bình, huyện Long Thành

  Đề án đã xác định 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần được triển khai thực hiện đến năm 2030, bao gồm: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL nói chung, đội ngũ BCVPL, TTVPL vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng; (ii) Rà soát, nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS&MN; (iii) Xây dựng và phát triển đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS&MN bảo đảm về số lượng và hoạt động hiệu quả; (iv) Tăng cường năng lực của đội ngũ BCVPL, TTVPL bảo đảm hoạt động thực chất, có kỹ năng, nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật; (v) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào DTTS&MN; (vi) Hỗ trợ một số địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ BCVPL, TTVPL; (vii) Tăng cường huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN để hỗ trợ hoạt động của đội ngũ BCVPL, TTVPL; (viii) Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

  Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tăng cường lồng ghép từ các chương trình, dự án có liên quan bảo đảm hiệu quả./.

  Đồng Hoa - Sở Tư pháp

  Lượt xem: 75

  © 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

    Lượt truy cập:     318