Truyền thông dự thảo chính sách

NỘI DUNG

  Dự kiến các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023 – 2025 sẽ được hỗ trợ mức 02 tỷ đồng/xã

  Đó là nội dung được quy định tại dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

  Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.    

  Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ công trình cho xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

  Tại Điều 3 dự thảo Nghị quyết quy định mức, điều kiện hỗ trợ như sau:

  - Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 02 tỷ đồng/xã.

  - Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 03 tỷ đồng/xã.

  - Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 10 tỷ đồng/huyện.  

  Về điều kiện hỗ trợ gồm xã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.  Xã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Các xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo các Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

  Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã có105 xã đạt nông thôn mới nâng cao và huyện Xuân Lộc được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023./.

  Đồng Hoa - Sở Tư pháp

  Lượt xem: 77

  © 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

    Lượt truy cập:     1,236